ზოგიერთი მოსაზრება ვარდისუბნის მრგვალი ეკლესიის შესახებ

კატეგორიის გარეშე

დმანისის ქვედაპალეოლითური ინდუსტრიის ზოგიერთი ნედლეულის თავისებურებები. ტიპოლოგიური და ექსპერიმენტულ-ტექნოლოგიური კვლევების შედეგები