დმანისის ქვედაპალეოლითური ინდუსტრიის ზოგიერთი ნედლეულის თავისებურებები. ტიპოლოგიური და ექსპერიმენტულ-ტექნოლოგიური კვლევების შედეგები